O kompaniji    /     Kontakt  

 
 
Dalekovodi sprovode optičke kablove

Osnove optičkog povezivanja

Velike udaljenosti u video nadzoru

- Brze veze na velikim razdaljinama
- Isplativo ulaganje sa dugim životnim vekom i velikog kapaciteta prenosa podataka
- Imuni na elektromagnetske smetnje


Kao solucija, optički kablovi se obično koriste u nadzoru gradova, aerodroma i drugim instalacija velikih razmera.

Optički kablovi su takođe korisni u područjima podložnim čestim munjama, jer optički kablovi ne provode struju.

Da bi zadovoljio ove zahteve, Axis nudi mrežne video proizvode koji podržavaju optičke kablove preko ugrađenog SFP slota. Osim toga, zahvaljujući Axis media konverterima, mrežnim svičevima i SFP modulima, vaš sistem za nadzor može iskoristiti prednosti koju donose optički kablovi.

Kamera u Malmeu
Optička vlakna

Prednosti optičkih vlakana

Sa velikim udaljenostima kao i u nadzoru gradova, optička vlakna su mnogo efikasnije rešenje nego bakarni kablovi. Kako bakar ima nižu donju granicu opsega od optičkih vlakana, nije pogodan za upotrebu u dugoročnim instalacijama. Ovaj opseg bi mogao da se poveća pomoću repetitora, ali po veoma visokoj ceni.

Vlakna su skuplja po dužnom metru od bakra, ali s obzirom na veliki kapacitet prenosa podataka i duži životni vek, ona su veoma isplativa i mogu se posmatrati kao investicija.
Osim toga, za razliku od električnih signala u bakarnim žicama, svetlosni signali iz jednog vlakna ne ometaju signale u drugim vlaknima unutar istog kabla. To znači da su optička vlakna imuni na elektromagnetne interferencije (EMI).

Studija (eng.)

Optički komunikacioni sistem

1. NA STRANI PREDAJNIKA

- Izvor informacija (mrežna kamera AXIS sa SFP slotom). Podaci koje želite da pošaljete, na primer video.

- Svič (Axis T8516 PoE mrežni svič).

- Optički predajnik i prijemnik (Axis SFP modul). Proizvodi i inkodira svetlosne signale.

2. OPTIČNI KABL

- Sprovodi svetlosne signale.

3. NA STRANI PRIJEMNIKA

- Optički predajnik i prijemnik (Axis SFP modul). Prima i dekodira svetlosne signale.

- Svič (Axis mrežnni svič sa SFP slotom).

- Destinacija za informacije (server, uređaj za skladištenje).

Optički komunikacioni sistem

SFP moduli

Jedan kraj optičkog komunikacionog sistema ima optički predajnik (SFP). Predajnik kodira signal u digitalni video signal.

Na drugom kraju, optički prijemnik (drugi SFP modul) uzima dolazeće digitalne svetlosne signale, dekodira ih i šalje električni signal korisničkim uređajima.

Axis SFP moduli su primo-predajnici, što znači da su predajnici i prijemnici kombinovani u jednom modulu. SFP modul se umeće u SFP slot.

SFP moduli mogu biti single-mode ili multi-mode, simplex ili dupleks. Oni nose različite propusne opsege od 100 Mbit/s do 10 Gbit/s.

Opticki svič

Axis izbor SFP modula

Simplex-dupleks komunikacijaAxis SFP moduli podržavaju duplex transmisiju i podržavaju ili multi-mode ili single-mode optički kabl. Duplex, multi-mode ili single-mode optički kabl se često koristi za aplikacije koje zahtevaju istovremeni, dvosmerni prenos podataka.

Duplex prenos se sastoji od dva snopa svetlosti gde svaki putuje u suprotnom pravcu. Preneti signal putuje kroz jedno vlakano u jednom smeru, a primljeni signal putuje kroz isto vlakno u suprotnom smeru. Ovo omogućava smanjenje broja vlakana potrebnih za prenos podataka.

Multi-mode optički kabl ima veliko diametričko jezgro koje omogućava više načina propagacije svetlosti. Sa druge strane, sa single-mode optičkim kablom, možete dostići do 50 puta viće udaljenosti u odnosu na multi-mode. Shodno tome, single-mode se obično koristi u 10-/100-Mbps mrežnim konekcijama koje se rasprostiru preko velikih prodručja. Stoga, multi-mode optičko vlakno je vrsta vlakna koja se koristi uglavnom za komunikaciju na kratkim rastojanjima (do 5 km), kao što je unutrašnjost zgrade.Cevi

Industrijske cevi

Važno je napomenuti da će stvarna udaljenost koju možete postići sa optičkim vlaknima varirati u zavisnosti od tipa kabla i konektora, tipa SFP modula i vrste LAN uređaja koji se koriste sa kablom.

Da biste definisali tip kabla (single-mode ili multi-mode) i tip SFP modula, treba uzeti u obzir:

1. Rastojanje.
Koliko daleko nameravate da postavite uređaj? U zavisnosti od rastojanja, morate da odlučite da li ćete koristiti single-mode ili multi-mode optička vlakna.
2. Postojeća oprema.
Koju vrstu vlakana već imate na licu mesta?
3. Budžet
Koliko želite da potrošite?